Mai 24

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020 A PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA

OBIECTIV GENERAL


DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA JUDEŢULUI BRĂILA CA O ZONĂ ATRACTIVĂ PENTRU INVESTITORII LOCALI ŞI STRĂINI , BAZATĂ PE O ECONOMIE COMPETITIVĂ ŞI SUSTENABILĂ, O INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ CU SERVICII DE
CALITATE, ACCESIBILE TUTUROR, CU O VIAŢĂ CULTURALĂ DINAMICĂ, CU UN SISTEM SANITAR PERFORMANT ŞI UN SISTEM EDUCAŢIONAL DE NIVEL EUROPEAN.


1. Creșterea competitivității economiei județului Brăila, prin valorificarea resurselor de forţă muncă și a spiritului antreprenorial din județ, susținerea inovării și facilităţilor fiscale pentru investitorii cu profil agricol, industrial și de servicii.Sprijinirea brăillenilor care se întorc acasă şi doresc să înfiinţeze microferme agricole.


2. Creșterea competitivității activităților economice din sectorul agricol (cu accent pe cultivarea cerealelor, zootehnie, horticultură și plante energetice, acvacultură) și îmbunătățirea condițiilor pentru fermele mici.


3. Integrarea armonioasă și competitivă a turismului din județul Brăila în sistemul turistic regional, național și european, prin crearea unei oferte turistice competitive, capabilă să motiveze și să genereze fluxuri turistice.


4. Asigurarea conectării județului la fluxurile de călători și mărfuri prin intermediul unei infrastructuri de transport moderne și asigurarea echilibrului între diferite modalități de transport realizarea unei autostrăzi între Brăila şi Ianca şi a unui aeroport internaţional la Ianca care să deservească toată zona.


5. Dezvoltarea altor infrastructuri importante pentru județ: rețele de utilități, infrastructura de educație, sănătate și socială.


6. Dezvoltarea infrastructurii de transport a zonei urbane şi adiacente municipiului Brăila.


7. Asigurarea unei creșteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice și mai competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor și a politicii energetice.
8. Îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea unei administrații publice locale și județene moderne, bazată pe un parteneriat real cu cetățenii și mediul de afaceri din județ.


9. Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice și sociale, prin creșterea calității învățământului și promovarea educației pentru tineri şi adulți, creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și asigurarea incluziunii sociale.


10. Reabilitarea bazelor sportive şi a sprijinirea sportului la nivel judeţean.

Mai 24

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020 A CANDIDATULUI PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ LA PRIMĂRIA BRĂILA BOTEA VIOREL

 

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020

A CANDIDATULUI PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ           

LA PRIMĂRIA BRĂILA

BOTEA VIOREL

DIRECŢII DE ACTIVITATE

 

CREŞTERE ECONOMICĂ ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

 

-          Atragerea și sprijinirea investitorilor români și străini prin facilități fiscale și administrative pentru a putea crea și păstra cât mai multe locuri de muncă

-          Impulsionarea investiţiilor locale prin absorbţia fondurilor europene pentru a accelera creşterea economică.

-          Sprijinirea tuturor brăilenilor care se întorc din străinătate şi doresc să investească.

-          Identificarea oportunităţilor economice ale oraşului pentru a fi promovate în rândul potenţialilor investitori.

 

INFRASTRUCTURA

 

-          Reabilitarea tuturor străzilor şi aleilor pietonale din cartierele municipiului.

-          Prelungirea întregii şosele de centură a Brăilei, pentru  a redirecţiona traficului greu din diverse zone ale municipiului.

-          Identificarea  punctelor critice ale traficului auto şi  găsirea de  soluţii optime şi rapide de fluidizare a traficului prin semaforizare, amenajari de drumuri, sensuri giratorii sau pasaje.

 

Apă/canal/gaze/iluminat public/energie termică

 

-          Finalizarea lucrărilor de apa/canalizare, asfaltare din toate cartierele municipiului .

-          Finalizarea lucrărilor de apa/canalizare, asfaltare ale străzilor care figurează ca modernizate în evidenţele primăriei.

-          Reducerea preţului la apa potabilă la 5 lei mc;

-          Interzicerea  opririi furnizării apei potabile din orice motiv. Costurile cu sănătatea datorate lipsei de igienă suportate de cetăţeni şi de primărie sunt mai mari decât cele cu apa;

-          Se va realiza un serviciu de iluminat public ecologic, cu costuri scăzute şi monitorizat.

-          Modernizarea reţelei  secundare de distribuţie  a energiei termice.

-          Creşterea performanţei energetice a blocurilor şi extinderea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe.

Transport în comun local

 

-         O rețea de transport în comun modernizată şi monitorizată la standarde europene care să satisfacă nevoile cetățenilor.

-          Eficientizarea şi modernizarea serviciului public de transport urban, prin achiziţia de autobuze noi, tramvaie moderne şi reglementarea transportului public urban, monitorizarea electronică a traficului, a staţiilor de oprire şi a respectării programului

orar pentru toţi transportatorii.

-          Transport gratuit cu mijloacele de transport în comun pentru toţi copiii şi însoţitorii acestora până la clasa a IV-a inclusiv, pe timpul şcolii;

-          Transport gratuit pentru toate categoriile de pensionari , persoane cu handicap, şomeri , persoane fără venituri în căutarea unui loc de muncă şi pentru beneficiarii de ajutor social conform prevederii legii 416 privind venitul minim garantat.

-          Prelungirea reţelei de transport electric spre localităţile limitrofe municipiului, precum şi spre Promenada Mall, ca parte integrantă a extinderii oraşului.

Pieţe, târguri, oboare

-          Reabilitarea  zonelor marilor spaţii comerciale , pentru un comerţ modern şi civilizat.

Spaţii verzi şi colectarea selectivă a deşeurilor, ecologizare.

-          Amenajarea  spaţiilor verzi , a zonelor adiacente blocurilor de locuit şi a spaţiilor pentru colectarea deşeurilor.

 

SĂNĂTATE

 

-          Realizarea unui sistem performant de sănătate pentru familiile noastre în care cetăţeanul să fie în prim plan, iar personalul medical să fie respectat profesional.

-          Atragerea de personal medical prin crearea unor condiţii decente de viaţă şi activitate.

-          Promovarea sănătăţii copiilor (preşcolarilor, elevilor şi adolescenţilor) trebuie să devină un domeniu prioritar, deoarece, deşi este un mare consumator de resurse umane şi materiale, acţiunile de promovare a sănătăţii sunt mai ieftine şi mai eficiente pentru întreaga populaţie.

-          Asigurarea accesului la diagnostic precoce, monitorizare adecvata si/sau tratament de calitate

-          Modernizarea infrastructurii de medicină de familie

-          Continuarea modernizării infrastructurii serviciilor ambulatorii de diagnostic şi tratament.

 

PIAŢA MUNCII

 

-          Atragerea de fonduri europene pentru reconversia profesională a şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru a putea face faţă cerinţelor angajatorilor

-          Combatereai fenomenului de muncă nedeclarată prin crearea de facilităţi fiscale.

 

ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

 

-          Înfiinţarea în colaborare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos de spaţii sociale unde persoanele  vulnerabile  pot primi servicii de cazare temporară sau masă.

-          Realizarea de proiecte sociale locale de integrare socială şi dezvoltare profesională a persoanelor cu handicap.

-          Facilităţi de acces gratuit a persoanelor cu handicap fizic la transport public.

-          Crearea în incinta spitalelor a unui centru municipal de asistentă medicală specializată gratuită pentru persoanele din categoriile sociale vulnerabile prin preluarea coplatei de către autorităţile publice locale.

 

FAMILIA, PROTECŢIA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE

 

-          eficientizarea diferitelor tipuri de asistenţă socială acordate la nivel de familie şi la nivel de individ, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

-          Dezvoltarea sistemului serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice şi realizarea de centre de îngrijire de lungă durată a persoanelor vârsnice.

-          Crearea la nivel local a unor servicii de asistenţă  socială şi consiliere psihologică pentru:

  • Copii cu greutăţi în adaptarea socială şi şcolară
  • Combaterea şi prevenirea violentei domestice
  • Copiii care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate
  • Copiii care care se întorc din străinătate
  • Consilierea în şcoli privind riscul consumului de alcool,ţigări şi droguri.

 

EDUCAŢIE

 

-          Educarea copiilor noștri și dezvoltarea lor personală armonioasă în instituții școlare de nivel european.

-          Modernizare şi reabilitare şcolilor şi liceelor din municipiul Braila.

-          Realizarea împreună cu ISJ Brăila a comasării instituţiilor de învăţământ brăilene  fară a pierde locuri de muncă.

-          Reabilitarea spaţiilor rămase pentru Centre After School,(şcoli, cantine, internate, spaţii de deşfăşurare de activităţi culturale,educative,sportive) la nivelul întregului judeţ.

-          Reînfiinţarea Centrului de Excelenţă în educaţie.

-          Controlarea şi reducerea fenomenului de violenţă în şcoli, prin implicarea structurilor poliţiei locale, cadrelor didactice, familiei sau aparţinătorilor legali.

 

TURISM ŞI TIMP LIBER

 

-          Amenajarea şi întreţinerea Falezei Dunării, a staţiunii Lacu Sărat

-          Punerea în valoare a zonei de pe malul Dunării, crearea de spaţii de agrement.

-          Crearea în municipiu a facilităţilor de petrecere şi ocupare a timpului liber, activităţi de sport şi recreere, etc.

-          Valorificarea în scop turistic a zonelor istorice din municipiu.

 

PROTECŢIA MEDIULUI

 

-          Consolidarea infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor pe raza municipiului Brăila

-          Reamenajarea şi extinderea parcurilor şi a scuarurilor, înfiinţarea sau extinderea perdelei de protecţie forestieră a municipiului Brăila.

-          Extinderea  sistemul de colectare diferenţiată a deşeurilor.

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ ŞI PUŢIN COSTISITOARE

 

Servicii

 

-          Creşterea calităţii şi accesul la serviciile publice.

-          Restructurarea şi reorganizarea managerială şi financiară a furnizorilor de servicii.

-          Garantarea respectării calităţii serviciilor comunale şi orăşeneşti.

-          Mecanism eficient si transparent de gestionare a terenurilor şi promovare a portofoliului ofertei de terenuri în rândurile investitorilor.

-          Se vor îmbunăţăti bazele de date şi serviciile de încasare a taxelor şi impozitelor locale, în special a restanţelor majore.

 

Cheltuieli publice

 

-          Transparenţa cheltuielilor publice, creşterea eficienţei politicii fiscal-bugetare şi îmbunăţătirea predictibilităţii acesteia prin promovarea codului finanţelor publice locale.

 

Informatizare

 

-          Consultarea on-line a situaţiei fiscale personale la zi şi plata on-line a taxelor.

-          Implementarea unui sistem de comunicare on line între autorităţile publice la nivel municipal, fapt care ar duce la soluţionarea cu celeritate a cererilor şi la scăderea cheltuielilor.

-          Realizarea unui punct de informare în cadrul primăriei unde toţi brăilenii din judeţ şi din străinătate să se poată informa privind diversele probleme pe care le au din punct de vedere administrativ pentru o rezolvare a lor cât mai rapidă.

-          Toate sedinţele CLM vor fi transmise on-line pe internet.

 

 

Control

 

-          Regim strict de aprobare şi control a construcţiilor.

 

Resurse umane

 

-          Formarea continuă a personalului din administraţia publică, cu accent pe perfecţionarea în domeniul întocmirii proiectelor şi accesării fondurilor europene.

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

 

-          creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.

-          Profesionalizarea personalului încadrat în poliţia locală.

-          Se vor dezvolta şi moderniza poliţia comunitară, serviciile de pompieri şi intervenţii în situaţii de urgenţă.

-          Finalizarea sistemului municipal de monitorizare video a spaţiilor publice pentru siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţionalităţii.

 

CULTURA

 

-          stimularea şi dezvoltarea lecturii publice prin garantarea accesului liber , gratuit şi nelimitat la documentele aflate în biblioteci prin programul Biblionet.

-          Identificarea, repararea şi modernizarea caselelor memoriale, monumentelor istorice de interes local şi a siturilor de importanţă culturală sau istorică.

 

TINERET ŞI SPORT

 

-          reglementarea rolului, responsabilităţilor şi interacţiunea cu şcoala a consiliilor de elevi.

-          Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru tinerii cu dizabilităţi sau proveniţi din centre de plasament.

-          Preluarea taberelor şcolare închise sau nefuncţionale de către autorităţile locale pentru renovarea şi folosirea lor conform destinaţiei iniţiale şi reabilitarea acelora care funcţionează la nivelul standardelor UE prin parteneriate public-private.

-          Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului.

-          Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea în grad cât mai ridicat a forţei de muncă tinere.

-          Crearea de noi baze sportive pentru dezvoltarea sportului brăilean și reabilitarea celor existente (Stadionul Municipal, Stadionul de Atletism, terenurile de la baza sportivă Lacu Sărat).

-          Dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului în şcoli, stabilirea unor sisteme de competiţii la nivel local.

-          Sprijinirea echipelor reprezentative ale judeţului, a sportivilor de performanţă şi a sportului în general

-          Susţinerea introducerii evenimentelor sportive şcolare în agenda competiţiilor întocmită de MENCŞ  şi creşterea rolului educaţiei fizice în şcoli.

 

RELAŢII INTERETNICE

 

-          Combaterea discriminării şi promovarea toleranţei.

-          Promovarea diversităţii culturale , etnice , lingvistice şi religioase prin înfiinţarea de centre culturale pentru fiecare etnie din municipiu.

-          Încurajarea dialogului interetnic şi eliminarea oricăror forme de extremism.

-          Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi continuarea politicilor de integrare în societate

-          Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local

 

Mar 12

Candidatul dreptei înseamnă schimbarea la Brăila

Ideea unui candidat de dreapta unic la Brăila a fost vehiculată și la alte alegeri locale. S-a dovedit a fi o idee fără sorți de izbândă deoarece, de fiecare dată, politicienii de dreapta nu au renunțat la orgolii personale sau nu au propulsat persoana care în acel moment era pe val.

Unii politicieni vorbesc despre negocieri între diverse forțe de dreapta, fapt ce arată slăbiciunea fiecăruia și neajunsurile formațiunilor implicate. Aceasta nu face decât să diminueze în continuare  opțiunea de vot în rândul electoratului. Mai mult, acest tip de negocieri nu se povestește pe rețelele de socializare sau în presă.

Candidatul dreptei trebuie să aibă notorietate, imagine impecabilă, să nu fi avut legături cu administrația coruptă și să nu aibă dosare penale.

Important este ca rezultatul final să fie în beneficiul brailenilor pentru schimbarea situației dezastruoase a orașului și județului.

Candidatul Mișcării Populare, profesor Viorel Botea, vrea schimbarea la Brăila.

Mar 06

Lansarea candidatilor Miscarea Populara Braila

Astazi, la Braila, in prezenta presedintelui Traian Basescu si a conducerii centrale a Miscarii Populare, alaturi de peste 450 de membri si simpatizanti ai partidului a avut loc – Lansarea Candidatilor Miscarea Populara Braila la alegerile locale.
Astazi am demonstrat ca suntem o organizatie puternica, cu candidati redutabili care prin programul politic si prin calitatea lor morala au ce oferi brailenilor.
Miscarea Populara Braila reprezinta singurul partid care nu face compromisuri politice si care este in slujba cetatenilor. Prin munca si prin eforturile noastre vom reusi sa demonstram brailenilor ca rezultatele muncii lor nu vor mai fi furate de catre o administratie corupta.

 

 

IMGP3007

IMGP3017

IMGP3019

IMGP3020

IMGP3024

IMGP3028

IMGP3033

IMGP3034

IMGP3044

IMGP3055

IMGP3060

IMGP3081

IMGP3094

IMGP3096

Presedinte Miscarea Populara Braila, candidat la primaria Braila- profesor Viorel Botea

Feb 28

Situatia din pietele brailene

La sfârșitul acestei săptămâni, membrii și simpatizanții Mișcării Populare, în frunte cu candidatul la primăria municipiului Brăila, profesor Viorel Botea, au mers prin piețele brăilene pentru a vedea starea infrastructurii acestora, a comerțului brăilean și a problemelor din cartierul Vidin. Micii comercianți s-au plâns de concurența neloială făcută de supermarketuri, de taxele și impozitele mari percepute de administrația locală și de condițiile proaste de desfășurare a activității. Marea majoritate a doleanțelor lor din ultimii ani nu au avut ecou în administrația publică brăileană. Condițiile de lucru din piețe sunt grele, insalubre, fapt care creează probleme atât cumpărătorilor, cât și comercianților. S-a reamintit despre nesfârșita problemă a câinilor vagabonzi și a gunoaielor din piețe și cartiere. În cartierul Vidin oamenii s-au plâns că sunt străzi reabilitate doar pe hârtie, ei plătind taxe pentru utilitățile de pe străzile lor (canalizare, asfaltare etc.), însă acestea nu există și în realitate. De asemenea, în permanență am auzit de la oameni că “la patru ani mai vin să ne ceară votul şi în rest nu îi mai interesează de noi”. Toate aceste “realizări” sunt “succesele” administrației USL la Brăila.received_971977069561424

received_971977102894754

received_971977106228087

received_971977129561418

received_972376756188122

received_972376812854783

received_972376826188115

received_972377382854726

Feb 27

Cine nu-și respectă înaintașii, nu există!

Fiecare dintre noi are pe cineva drag care a trecut în neființă. Cu cât persoana este mai apropiată de noi este firesc ca durerea pierderii să fie și mai mare. Când este vorba despre propriul copil, durerea este imensă, nesfârșită. Nimeni și nimic din această lume nu o poate alina.
Cu aproape 27 de ani de urmă, au fost tineri, și nu puțini la număr, care prin jertfa lor ne-au oferit nouă dreptul de a fi astăzi liberi. De-a lungul existenței poporului român, au existat eroi mai mult sau mai puțin cunoscuți care și-au dat viața pentru ca noi să ne numim ROMÂNIA. Ei reprezintă temelia națiunii noastre și niciodată nu trebuie să uităm de EI pentru că în fiecare clipă când pășim pe acest pământ, EI ne susțin.
Existența societății românești se bazează pe tot ceea ce au făcut înaintașii noștri, de aceea respectul pentru ei trebuie să fie nemăsurat.
Zilele trecute, tovarășul ion iliescu ne-a spus că morții revoluției din 1989 – tineri, vârstnici, EROII noștri – nu au nicio importanță pentru el și că, de fapt, noi suntem niște proști care nu am înțeles semnificația acelui eveniment.
Tovarășe ion iliescu, cine nu-și respectă și nu-și plânge morții, nu există. Adică nu este om, nu are conștiință, suflet și onoare, iar tu – pentru că apelativul “dumneavoastră” nu-l meriți – trebuie să respecți EROII care te-au făcut președintele României.
Din nefericire însă, și la o vârstă venerabilă, ai reușit să rămâi aceeași persoană care i-a considerat pe români niște obiecte de folosință, care în anii stalinismului, când tu erai în prim-plan, au fost torturate și suprimate de călăi ca Vișinescu, iar după 1989 au fost bătute, umilite, și omorâte de hoardele de așa-ziși mineri chemate la ordinele tale.
De fapt, când lucrurile încep prost, totul alunecă pe o pantă greșită. Revoluția din 1989 a fost confiscată de comuniștii din eșalonul al doilea conduși de tovarășul ion iliescu, care au adus dezbinarea și neîncrederea din societatea românească. De ce? Pentru că victimele revoluției, EROII noștri, nu contează pentru ei.

Feb 20

Dacă politicul ar ţine cont de fapte…

Dacă am putea face abstracţie de bârfele de cancelarie şi dacă în politica românescă s-ar ţine cont de fapte, de competenţă, de profesionalism, de pregătire, de ceea ce fiecare a demonstrat în activitatea sa profesională, profesorul Viorel Botea, fost inspector general al Inspectoratului Şcolar General Brăila, ar fi trebuit să fie cel puţin secretar de stat în Ministerul Educaţiei, dacă nu chiar ministru.

Poate aşa ar fi putut împărtăşi unui sistem de învăţământ total derutat, aflat într-o “abrambureală” continuă, cum se poate totuşi ca, la examenul de bacalaureat, gradul de promovabilitate să fie cu mult mai mare de 40%. Să arate şi altora cum se pot obţine şi rezultate de-a dreptul lăudabile, dat fiind contextul, fără plagiate ori scandaluri, şi să spună care este secretul unui asemenea rezultat. Pentru că, trebuie să recunoaştem, faptul că Brăila a înregistrat o promovabilitate de 60%, ceea ce a clasat judeţul nostru pe primul loc în ţară, este un lucru remarcabil.

Ai zice că Brăila a devenit brusc centrul înţelepciunii României, al inteligenţei naţionale, al “tocilarilor” care mâine vor conduce ţara. De fapt, meritul acestor rezultate extrem de bune, comparativ cu media la nivel naţional, se datorează profesorilor, directorilor de licee, inspectorilor şcolari şi, desigur, fostului inspectorul general Botea. Cel care, în decursul celor trei ani de mandat, a dovedit că a meritat să ocupe pe deplin această funcţie, dincolo de orice implicare politică. Şi asta cu un bacalaureat supravegheat video şi anul trecut (cînd Brăila a ieşit pe locul 6 la nivel naţional, devansată în general de judeţe fără sistem anti-copiat), dar şi în acest an. Iar inspectorul general Botea a demonstrat că se poate coabita foarte bine şi cu directorii pesedişti de şcoli, şi cu sindicatele, a ştiut să învârtă în aşa fel lucrurile încât salariile a 70% dintre profesori să nu scadă aproape deloc, iar numărul disponibilizărilor să fie adus la zero. Iar una peste alta, a demonstrat şi că se poate avea onoare, dându-şi demisia după ce USL a câştigat alegerile din 10 iunie, înainte de a fi pus în situaţia de a fi demis din criterii exclusiv politice (ce altceva i s-ar fi putut reproşa?).

Sunt sigur că prin politica românească mai sunt destui “rătăciţi” precum prof. Viorel Botea, pe care politicienii fie nu-i bagă în seamă, fie îi evită, fie pur şi simplu nu-i observă pentru că îşi dau discret demisia, înainte de a fi demişi ridicol din funcţie.

sursa: Obiectivul Braila

Feb 12

Administraţia Brăileană – între Ciocan şi DNA

După 2012 administraţia publică brăileană a fost condusă cu o mână de fier de către USL, sprijiniţi de UNPR şi actualul ALDE.

Nimeni nu putea să creadă că acest conglomerat de forţe, care s-a dovedit în timp un tot unitar, se va descompune. Gravele fapte de corupţie, dovedite sau în cercetare, au făcut din Brăila singurul judeţ care are Preşedintele Consiliului Judeţean condamnat şi Primarul municipiului Brăila arestat.

Administraţia publică brăileană este blocată în totalitate la cel mai înalt nivel, iar funcţionarii din eşaloanele doi şi trei, de spaima DNA-ului, îşi îndeplinesc doar activităţile de rutină. Sute de dosare privind achiziţii publice, proiecte europene, sunt acum verificate de către procurorii DNA. În acest moment, întreaga administraţie publică brăileană şi-a arătat adevărată faţă, care nu are nicio legătură cu promisiunile electorale din 2012, cu dorinţele cetăţenilor şi cu problemele judeţului.

Gravele acte de corupţie, minciuna şi făţărnicia nu arată decât dispreţul faţă de munca brăilenilor şi efortul lor pentru dezvoltarea comunităţii. Acum, toate aceste partide mimează ieşirea din joc şi arată cu degetul spre celălalt că este vinovat, fără însă a renunţa la putere, crezând în continuare că pot minţi electoratul brăilean.

Aceiaşi politicieni acuză de ipocrizie când, de fapt, au fost în mijlocul evenimentelor, la un partid sau altul. Alţii ne spun că trebuie să învăţăm din această lecţie nefericită, pe care ei ne-au predat-o timp de trei ani şi jumătate.

MINCIUNA şi CORUPŢIA reprezintă esenţa administraţiei publice brăilene.

Astăzi, primarul interimar, doamna Doiniţa Ciocan, a dat cu maximă eleganţă o lecţie tuturor celor care au încercat să arate că nu sunt alături de PSD, reamintindu-le că în toţi aceşti ani au fost parte integrantă a procesului administrativ, premiat la cel mai înalt nivel de către DNA.

Era firesc ca PNL să nu voteze primarul interimar dintr-un simplu motiv: au viceprimar şi nu au nevoie de nimic în plus în administraţie şi ,eventual, de un atu în păstrarea ca şefi de deconcentrate a membrilor PNL.

Dacă doreau să fie cu adevărat un partid de opoziţie, toţi PNL-iştii trebuiau să-şi dea demisia în bloc din administraţia brăileană.

Celelalte partide partenere au votat pentru păstrarea privilegiilor, deşi în toată mass-media încearcă să arate că au drum propriu. Ca de obicei, mai există câte cineva care încearcă să arate că este în opoziţie, făcând de ani de zile doar un joc de imagine.

MIŞCAREA POPULARĂ este singurul partid de opoziţie.

De mult timp aşteptăm o schimbare în bine pentru Brăila, pentru noi, cei care trăim în acest oraş. Stă în puterea noastră să facem acest lucru şi sper că împreună vom reuşi, pentru că majoritatea brăilenilor sunt cetăţeni corecţi, cinstiţi, de mare valoare, care niciodată nu vor sta între Ciocan şi nicovala DNA.

 

 

Candidat al Mişcării Populare la Primăria Municipiului Brăila,

Prof. Viorel BOTEA

Ian 31

Momentul schimbarii!

Momentul schimbării!

Cred că a venit momentul să facem o schimbare adevărată la Brăila!
Ceva care să nu mai fie un pansament pe rană şi care, cu adevărat, să rezolve tranșant situația dezastruoasă a județului nostru.
Vedem în fiecare zi lupte între persoane, între partide politice pentru a avea un circ cât mai colorat.
La finalul fiecărei reprezentații se obține rezultatul dorit de toți. Nu există decât dorința de a rămâne la putere. Noi, toți ceilalți, stăm și îi privim, de cele mai multe ori, în liniște, cum ei o duc foarte bine pe banii și pe munca noastră, iar noi asistăm la un spectacol ieftin.
La patru ani, foştii comunişti, actualii USL-işti, vin să ne ceară votul. După ce ne-au prostit, ne sfidează cu puterea, opulenţa şi nesimţirea de care au dat dovadă în toţi aceşti ani de după Revoluţie.

MIŞCAREA POPULARĂ este singurul partid de OPOZIŢIE!

A venit momentul în care chiar trebuie să facem ceva. Trebuie să ne scoatem orașul din ruină, cu mintea și cu forțele noastre şi să creăm cu fonduri europene o infrastructură care să ne permită să ne dezvoltăm.
Trebuie să atragem investitori că să avem locuri de muncă, să-i sprijinim pe cei existenţi şi nu să-i determinăm să plece.
Trebuie să ne ocupăm de sănătatea noastră, a familiilor noastre și a celor din jur şi să realizăm la Brăila un sistem performant de sănătate.
Educația copiilor noștri trebuie să fie în prim plan, dezvoltarea lor armonioasă prin diverse activități realizate în baze sportive și instituții cu adevărat la standarde europene reprezintă o prioritate.
Trebuie creat un sistem de transport în comun civilizat, monitorizat, corelat cu nevoile cetățenilor.
Siguranță noastră, a copiilor și familiilor noastre reprezintă o prioritate pe care toți doar o afirmă.
Violența în societate și disprețul față de oameni, pe care le întâlnim atât pe stradă, cât și în administrație, trebuie eliminate.
Noi trebuie să fim în slujba BRĂILENLOR!
Cei care conduc trebuie să satisfacă nevoile cetățenilor și nu interesele personale sau de grup.
Trebuie să ne aducem copiii acasă şi să-i trimitem pe actualii politicieni la plimbare!

Sunt convins că putem face împreună toate aceste lucruri!
image

presedinte Miscarea Populară BrăiIa
prof. Viorel Botea

Ian 09

REFUGIAŢI LA SCHIMB CU SCHENGEN

Vizita premierului Dacian Cioloș la Berlin nu este un eveniment întâmplător, fapt arătat de întreaga mass-media românească. Esența acestei vizite, oficial, a fost aceea ca Germania să sprijine intrarea României în spațiul Schengen, cu condiția ca țara noastră să facă încontinuare eforturi pentru combaterea corupției.

De departe, însă, corupția din România nu poate fi comparată cu fenomenele similare din alte țări europene, unde crima organizată, traficul de droguri, carne vie și multe altele sunt la ordinea zilei.

Vizita premierului a avut o singură temă: primirea în România a cât mai multor refugiați din Orientul Mijlociu și Africa.

Primarul din Bumbeşti-Jiu a scos la iveală faptul că în acea localitate se va deschide un centru pentru refugiați. Cred că ar fi foarte important să știm care sunt toate centrele din țară unde vor fi primiți refugiați pentru că, având în vedere creșterea permanentă a numărului acestora, cota României de peste 6.000 de oameni este foarte mică. Probabil că România va primi undeva la peste 14.000 de refugiați, iar, județului Brăila i s-ar repartiza între 200 și 300 de refugiați. Care sunt locațiile din Brăila unde vor fi cazați acești refugiați? Întreb asta pentru că Germania și Franța vor păstra oameni cu înaltă calificare, în timp ce țările din Est, între care și România, vor primi restul. Copiii noştri și cetăţenii județului trebuie să cunoască aceste lucruri. Locațiile repartizate pentru migranți trebuie în mod clar să îndeplinească toate condițiile necesare existenței acestora, cât și siguranței tuturor cetățenilor.

Ce se va întâmplă dacă printre cei 300 vor fi doar 3 membri ISIS? Cine îi păzeşte pe refugiaţi? Ce ordine a primit administraţia brăileană în legătură cu aceste probleme ? Cine se va ocupa de siguranţa noastră în faţa terorismului?

De ce să cheltuim 600 euro/luna pentru un migrant și, în total, peste 2 milioane de euro la Brăila, în loc să creăm cu acești bani locuri de muncă brăilenilor? Constituția României ne permite să refuzăm aceste cote de migranţi. Când domnii Cioloş și Iohannis ne vor spune adevărul despre această situație şi ce au negociat în spatele uşilor închise?

Și sper, totuși, că nu vor fi mai mulți de 14.534…

Older posts «