«

»

Mai 24

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020 A CANDIDATULUI PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ LA PRIMĂRIA BRĂILA BOTEA VIOREL

 

OFERTA ELECTORALĂ 2016 – 2020

A CANDIDATULUI PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ           

LA PRIMĂRIA BRĂILA

BOTEA VIOREL

DIRECŢII DE ACTIVITATE

 

CREŞTERE ECONOMICĂ ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

 

-          Atragerea și sprijinirea investitorilor români și străini prin facilități fiscale și administrative pentru a putea crea și păstra cât mai multe locuri de muncă

-          Impulsionarea investiţiilor locale prin absorbţia fondurilor europene pentru a accelera creşterea economică.

-          Sprijinirea tuturor brăilenilor care se întorc din străinătate şi doresc să investească.

-          Identificarea oportunităţilor economice ale oraşului pentru a fi promovate în rândul potenţialilor investitori.

 

INFRASTRUCTURA

 

-          Reabilitarea tuturor străzilor şi aleilor pietonale din cartierele municipiului.

-          Prelungirea întregii şosele de centură a Brăilei, pentru  a redirecţiona traficului greu din diverse zone ale municipiului.

-          Identificarea  punctelor critice ale traficului auto şi  găsirea de  soluţii optime şi rapide de fluidizare a traficului prin semaforizare, amenajari de drumuri, sensuri giratorii sau pasaje.

 

Apă/canal/gaze/iluminat public/energie termică

 

-          Finalizarea lucrărilor de apa/canalizare, asfaltare din toate cartierele municipiului .

-          Finalizarea lucrărilor de apa/canalizare, asfaltare ale străzilor care figurează ca modernizate în evidenţele primăriei.

-          Reducerea preţului la apa potabilă la 5 lei mc;

-          Interzicerea  opririi furnizării apei potabile din orice motiv. Costurile cu sănătatea datorate lipsei de igienă suportate de cetăţeni şi de primărie sunt mai mari decât cele cu apa;

-          Se va realiza un serviciu de iluminat public ecologic, cu costuri scăzute şi monitorizat.

-          Modernizarea reţelei  secundare de distribuţie  a energiei termice.

-          Creşterea performanţei energetice a blocurilor şi extinderea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe.

Transport în comun local

 

-         O rețea de transport în comun modernizată şi monitorizată la standarde europene care să satisfacă nevoile cetățenilor.

-          Eficientizarea şi modernizarea serviciului public de transport urban, prin achiziţia de autobuze noi, tramvaie moderne şi reglementarea transportului public urban, monitorizarea electronică a traficului, a staţiilor de oprire şi a respectării programului

orar pentru toţi transportatorii.

-          Transport gratuit cu mijloacele de transport în comun pentru toţi copiii şi însoţitorii acestora până la clasa a IV-a inclusiv, pe timpul şcolii;

-          Transport gratuit pentru toate categoriile de pensionari , persoane cu handicap, şomeri , persoane fără venituri în căutarea unui loc de muncă şi pentru beneficiarii de ajutor social conform prevederii legii 416 privind venitul minim garantat.

-          Prelungirea reţelei de transport electric spre localităţile limitrofe municipiului, precum şi spre Promenada Mall, ca parte integrantă a extinderii oraşului.

Pieţe, târguri, oboare

-          Reabilitarea  zonelor marilor spaţii comerciale , pentru un comerţ modern şi civilizat.

Spaţii verzi şi colectarea selectivă a deşeurilor, ecologizare.

-          Amenajarea  spaţiilor verzi , a zonelor adiacente blocurilor de locuit şi a spaţiilor pentru colectarea deşeurilor.

 

SĂNĂTATE

 

-          Realizarea unui sistem performant de sănătate pentru familiile noastre în care cetăţeanul să fie în prim plan, iar personalul medical să fie respectat profesional.

-          Atragerea de personal medical prin crearea unor condiţii decente de viaţă şi activitate.

-          Promovarea sănătăţii copiilor (preşcolarilor, elevilor şi adolescenţilor) trebuie să devină un domeniu prioritar, deoarece, deşi este un mare consumator de resurse umane şi materiale, acţiunile de promovare a sănătăţii sunt mai ieftine şi mai eficiente pentru întreaga populaţie.

-          Asigurarea accesului la diagnostic precoce, monitorizare adecvata si/sau tratament de calitate

-          Modernizarea infrastructurii de medicină de familie

-          Continuarea modernizării infrastructurii serviciilor ambulatorii de diagnostic şi tratament.

 

PIAŢA MUNCII

 

-          Atragerea de fonduri europene pentru reconversia profesională a şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru a putea face faţă cerinţelor angajatorilor

-          Combatereai fenomenului de muncă nedeclarată prin crearea de facilităţi fiscale.

 

ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

 

-          Înfiinţarea în colaborare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos de spaţii sociale unde persoanele  vulnerabile  pot primi servicii de cazare temporară sau masă.

-          Realizarea de proiecte sociale locale de integrare socială şi dezvoltare profesională a persoanelor cu handicap.

-          Facilităţi de acces gratuit a persoanelor cu handicap fizic la transport public.

-          Crearea în incinta spitalelor a unui centru municipal de asistentă medicală specializată gratuită pentru persoanele din categoriile sociale vulnerabile prin preluarea coplatei de către autorităţile publice locale.

 

FAMILIA, PROTECŢIA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE

 

-          eficientizarea diferitelor tipuri de asistenţă socială acordate la nivel de familie şi la nivel de individ, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

-          Dezvoltarea sistemului serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice şi realizarea de centre de îngrijire de lungă durată a persoanelor vârsnice.

-          Crearea la nivel local a unor servicii de asistenţă  socială şi consiliere psihologică pentru:

  • Copii cu greutăţi în adaptarea socială şi şcolară
  • Combaterea şi prevenirea violentei domestice
  • Copiii care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate
  • Copiii care care se întorc din străinătate
  • Consilierea în şcoli privind riscul consumului de alcool,ţigări şi droguri.

 

EDUCAŢIE

 

-          Educarea copiilor noștri și dezvoltarea lor personală armonioasă în instituții școlare de nivel european.

-          Modernizare şi reabilitare şcolilor şi liceelor din municipiul Braila.

-          Realizarea împreună cu ISJ Brăila a comasării instituţiilor de învăţământ brăilene  fară a pierde locuri de muncă.

-          Reabilitarea spaţiilor rămase pentru Centre After School,(şcoli, cantine, internate, spaţii de deşfăşurare de activităţi culturale,educative,sportive) la nivelul întregului judeţ.

-          Reînfiinţarea Centrului de Excelenţă în educaţie.

-          Controlarea şi reducerea fenomenului de violenţă în şcoli, prin implicarea structurilor poliţiei locale, cadrelor didactice, familiei sau aparţinătorilor legali.

 

TURISM ŞI TIMP LIBER

 

-          Amenajarea şi întreţinerea Falezei Dunării, a staţiunii Lacu Sărat

-          Punerea în valoare a zonei de pe malul Dunării, crearea de spaţii de agrement.

-          Crearea în municipiu a facilităţilor de petrecere şi ocupare a timpului liber, activităţi de sport şi recreere, etc.

-          Valorificarea în scop turistic a zonelor istorice din municipiu.

 

PROTECŢIA MEDIULUI

 

-          Consolidarea infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor pe raza municipiului Brăila

-          Reamenajarea şi extinderea parcurilor şi a scuarurilor, înfiinţarea sau extinderea perdelei de protecţie forestieră a municipiului Brăila.

-          Extinderea  sistemul de colectare diferenţiată a deşeurilor.

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ ŞI PUŢIN COSTISITOARE

 

Servicii

 

-          Creşterea calităţii şi accesul la serviciile publice.

-          Restructurarea şi reorganizarea managerială şi financiară a furnizorilor de servicii.

-          Garantarea respectării calităţii serviciilor comunale şi orăşeneşti.

-          Mecanism eficient si transparent de gestionare a terenurilor şi promovare a portofoliului ofertei de terenuri în rândurile investitorilor.

-          Se vor îmbunăţăti bazele de date şi serviciile de încasare a taxelor şi impozitelor locale, în special a restanţelor majore.

 

Cheltuieli publice

 

-          Transparenţa cheltuielilor publice, creşterea eficienţei politicii fiscal-bugetare şi îmbunăţătirea predictibilităţii acesteia prin promovarea codului finanţelor publice locale.

 

Informatizare

 

-          Consultarea on-line a situaţiei fiscale personale la zi şi plata on-line a taxelor.

-          Implementarea unui sistem de comunicare on line între autorităţile publice la nivel municipal, fapt care ar duce la soluţionarea cu celeritate a cererilor şi la scăderea cheltuielilor.

-          Realizarea unui punct de informare în cadrul primăriei unde toţi brăilenii din judeţ şi din străinătate să se poată informa privind diversele probleme pe care le au din punct de vedere administrativ pentru o rezolvare a lor cât mai rapidă.

-          Toate sedinţele CLM vor fi transmise on-line pe internet.

 

 

Control

 

-          Regim strict de aprobare şi control a construcţiilor.

 

Resurse umane

 

-          Formarea continuă a personalului din administraţia publică, cu accent pe perfecţionarea în domeniul întocmirii proiectelor şi accesării fondurilor europene.

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

 

-          creşterea gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor.

-          Profesionalizarea personalului încadrat în poliţia locală.

-          Se vor dezvolta şi moderniza poliţia comunitară, serviciile de pompieri şi intervenţii în situaţii de urgenţă.

-          Finalizarea sistemului municipal de monitorizare video a spaţiilor publice pentru siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţionalităţii.

 

CULTURA

 

-          stimularea şi dezvoltarea lecturii publice prin garantarea accesului liber , gratuit şi nelimitat la documentele aflate în biblioteci prin programul Biblionet.

-          Identificarea, repararea şi modernizarea caselelor memoriale, monumentelor istorice de interes local şi a siturilor de importanţă culturală sau istorică.

 

TINERET ŞI SPORT

 

-          reglementarea rolului, responsabilităţilor şi interacţiunea cu şcoala a consiliilor de elevi.

-          Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru tinerii cu dizabilităţi sau proveniţi din centre de plasament.

-          Preluarea taberelor şcolare închise sau nefuncţionale de către autorităţile locale pentru renovarea şi folosirea lor conform destinaţiei iniţiale şi reabilitarea acelora care funcţionează la nivelul standardelor UE prin parteneriate public-private.

-          Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului.

-          Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea în grad cât mai ridicat a forţei de muncă tinere.

-          Crearea de noi baze sportive pentru dezvoltarea sportului brăilean și reabilitarea celor existente (Stadionul Municipal, Stadionul de Atletism, terenurile de la baza sportivă Lacu Sărat).

-          Dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului în şcoli, stabilirea unor sisteme de competiţii la nivel local.

-          Sprijinirea echipelor reprezentative ale judeţului, a sportivilor de performanţă şi a sportului în general

-          Susţinerea introducerii evenimentelor sportive şcolare în agenda competiţiilor întocmită de MENCŞ  şi creşterea rolului educaţiei fizice în şcoli.

 

RELAŢII INTERETNICE

 

-          Combaterea discriminării şi promovarea toleranţei.

-          Promovarea diversităţii culturale , etnice , lingvistice şi religioase prin înfiinţarea de centre culturale pentru fiecare etnie din municipiu.

-          Încurajarea dialogului interetnic şi eliminarea oricăror forme de extremism.

-          Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi continuarea politicilor de integrare în societate

-          Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>